دفاعيه دكتري

برهم کنش های میکروبی (اکولوژی/فیزیولوژی) و رفتار بیوالکتروکاتالیزوری سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس آنتراسیس

هادی دیارمند خلیل آباد

استاد راهنما: محسن لشگری

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۱

زمان: ۸:۳۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه