دفاعيه كارشناسي ارشد

رسیدن به مدل های صحیح برای بررسی فرآیند های شیمیایی در شرایط قدرت یونی غیر ثابت

جواد قربانی

استاد راهنما: حمید عبدالهی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۳۰

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم