دفاعیه کارشناسی

بررسی تعدادی از فناوری های نوین و تحلیل کیفیت تدریس با استفاده از بازخورد بلادرنگ در یک کلاس هوشمند

آوا شمس

استاد راهنما: رضا پارسامهر

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۲

زمان: ۱۳:۰۰

مکان: I002

خلاصه: با توجه به پیشرفت فناوری در جوامع ، دستیابی به اطلاعات و تبدیل آن به دانش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در عصر حاضر، نظام آموزش و پرورش نیازمند ارتقای روش های آموزشی برای پیشرفت هرچه بیشتر دانش با بکارگیری فناوری اطلاعات میباشد تا با روش های نوین آموزشی گام موثری در جهت آماده سازی دانش آموزان برای حضور در عصر اطلاعات بردارد. از طرفی آموزش پرورش نیازمند محیطی است که با تقویت بنیه آموزشی ، تغییرات اساسی در فرآیند آموزش اعمال کند. کلاس هوشمند محیطی است که با کمک فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوین امکان بهبود فرایند آموزشی را برای جوامع فراهم میسازد. دراین محیط ، نقش معلم به عنوان هدایت گر و نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال و خلاق تغییرخواهد کرد.در این پژوهش به بررسی کلاس هوشمند و مشکلات آن میپردازیم سپس با بیان ویژگی ها و ساختارهای کلی یک کلاس هوشمند تعدادی از فناوری های نوین را که میتوانیم در یک کلاس هوشمند پیاده سازی کنیم بررسی خواهیم کرد.اگرچه راهکارهای بسیاری برای هوشمند سازی یک کلاس وجود دارد ، سه راهکار کاربردی در یک کلاس هوشمند را توضیح میدهیم. در انتهای پژوهش به تحلیل بازخورد بلادرنگ از نحوه تدریس در کلاس می پردازیم و با پارامترهایی که در بازخوردگیری از نحوه ی تدریس به ما کمک میکنند آشنا خواهیم شد و در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش را بررسی میکنیم.