دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی اثر یک دی _کربوکسیلیک اسید بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB-231

حسین قربان پور

استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۴

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان