دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی اثر ترکیبی آزولی بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB 231

حسام یوسف نژاد

استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۶

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان