دفاعيه كارشناسي ارشد

خواص ساختاری و الکترونی صفحه های فسفرنی: رهیافت نظریه ی تابعی چگالی

نرگس اترک

استاد راهنما: فریبا نظری

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۸-۲۹

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم