سخنران مدعو

بررسی رابطه ساختار- خواص در آمیزه های PA-6/PVB و PP/PVB و نانوکامپوزیت های مربوطه

علیرضا زنجانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶-۸-۲۴

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه