دفاعيه كارشناسي ارشد

مطالعه فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های تثبیت شده روی نانو ساختارهای پلیمری در واکنش های اکسایش

مصطفی ملک محمدی

استاد راهنما: سعید زکوی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۰-۲۴

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان