دفاعيه كارشناسي ارشد

طراحی روش های آزمایشگاهی بر اساس مدل، جهت بررسی موثر برخی تعادلات شیمیایی

رضا لطفی

استاد راهنما: حمید عبدالهی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۰-۲۸

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم