همایش‌ها

۱۷ ارديبهشت مدرسه بین المللی خوشه های ستاره ای و ماموریت فضایی گایا 17 تا 21 اردیبهشت 1396

۲۱ ارديبهشت بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران 21 و 22 اردیبهشت ماه 1396

۲۷ ارديبهشت بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده، 27 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396

۱۴ مرداد اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" - 14 تا 28 مرداد 96