Seyedeh Mahnaz Hashemi

Seyedeh Mahnaz Hashemi

سیده مهناز هاشمی


دانشکده فیزیک، اتاق ۰۶۳
mhashemi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان