كارگاه آموزشي توسط دكترفيليپ پينكاس در مدرسه تابستاني فيزيك در مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان ارديبهشت 1383