نمونه‌برداری پالئومغناطیس در کوه‌های تالش. همکاری بخش علوم زمین با دانشگاه اوترخت هلند، بهار ۱۳۹۳