بیست و ششمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۰

 روز اول: شنبه ۱۹ تیر

۹:۰۰(UTC)/۱۳:۳۰ (ایران)

افتتاحیه

 

10:۰۰(UTC)/۱4:۳۰ (ایران)

The mystery of the distance determination of galaxies / رمز و راز تعیین فواصل کهکشان‌ها

سخنران: حسین حقی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

11:3۰(UTC)/16:00 (ایران)

An introduction to evolutionary dynamics /  مقدمه ای بر دینامیک تکاملی

سخنران: کیوان آقابابائی سامانی

دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

13:۰۰(UTC)/17:30 (ایران)

Engineering topological phases of synthetic quantum matter / مهندسی فازهای توپولوژیک مواد برساخته کوانتومی

سخنران: بابک سراجه

دانشگاه ایندیانا، آمریکا

 روز دوم: یکشنبه ۲۰ تیر

10:۰۰(UTC)/۱4:۳۰ (ایران)

Introduction to Classical and Quantum Information Theory / امقدمه ای بر نظریه اطلاعات کلاسیک و کوانتومی

سخنران: وحید کریمی‌پور

دانشگاه صنعتی شریف، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

11:3۰(UTC)/16:00 (ایران)

Measuring the mechanical properties of a cell with optical tweezers / اندازه گیری خواص مکانیکی یک سلول با کمک انبرک نوری

سخنران: فائقه حاجی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

13:۰۰(UTC)/17:30 (ایران)

Biophysical Aspects of Nucleosome Structure and Dynamics / جنبه‌های فیزیک زیستی ساختار و دینامیک نوکلئوزوم

سخنران: فرشید محمدرفیعی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 روز سوم: دوشنبه ۲۱ تیر

10:۰۰(UTC)/۱4:۳۰ (ایران)

Symmetry and Topology in Condensed Matter / تقارن و توپولوژی در ماده چگال

سخنران: علی قربان‌زاده مقدم

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

11:3۰(UTC)/16:00 (ایران)

Multiscale cortical dynamics: a viewpoint from physics of information processing / دینامیک کورتکس در مقیاس‌های متعدد: نگاهی از فیزیک پردازش اطلاعات

سخنران: نیما دهقانی

دانشگاه توفت، آمریکا

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

13:۰۰(UTC)/17:30 (ایران)

Competitive growth on a rugged front / رشد رقابتی در جبهه ای ناهموار

سخنران: مهران کاردر

موسسه تکنولوژی ماساچوست، آمریکا

 روز چهارم: سه‌شنبه ۲۲ تیر           روز دانشجویان دکتری

 روز پنجم: چهارشنبه ۲۳ تیر

۶:۳۰(UTC)/۱۱:۰۰ (ایران)

The art of dimensional analysis and order of magnitude physics / هنر تحلیل ابعادی و محاسبات سرانگشتی در فیزیک

سخنران: محمد حسن وحیدی‌نیا

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

10:۰۰(UTC)/۱4:۳۰ (ایران)

How brain learns? / مغز چگونه یاد میگیرد؟

سخنران: علیرضا ولی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

11:3۰(UTC)/16:00 (ایران)

Progress and Challenges in Light Microscopy / پیشرفتها و چالشها در میکروسکپی نوری

سخنران: وحید صندوق‌دار

موسسه ماکس پلانک، آلمان

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

13:۰۰(UTC)/17:30 (ایران)

نا نوشته های دانش های تجربی

سخنران: یوسف ثبوتی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 روز ششم: پنج‌شنبه ۲۴ تیر

10:۰۰(UTC)/۱4:۳۰ (ایران)

Three-Dimensional imaging / تصویربرداری سه‌بعدی

سخنران: علی‌رضا مرادی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

11:3۰(UTC)/16:00 (ایران)

Active Matter: from living ​to artificial self-propelled particles / مواد فعال: از موجودات زنده تا ذرات  مصنوعی خودران

سخنران: مانیا ملکی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

13:۰۰(UTC)/17:30 (ایران)

Into the Unknown: From the Cosmos to the Coronavirus / !از کیهان تا پاندمی: شیرجه در ناشناخته ها

سخنران: نیایش افشردی

دانشگاه واترلو، کانادا

 

۱۴:۳۰(UTC)/۱۹:۰۰ (ایران)

اختتامیه