بیست و هفتمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

از ۱8 تا ۲3 تیر ۱۴۰1

 روز اول: شنبه ۱۸ تیر                روز دانشجویان دکتری

 روز دوم: یک‌شنبه ۱۹ تیر           عید سعید قربان (تعطیل رسمی)

 روز سوم: دوشنبه ۲۰ تیر

۶:۰۰ :UTC || ۱۰:۳۰ :ایران

افتتاحیه

 

۶:۳۰ :UTC || ۱۱:۰۰ :ایران

سخنران: حسین فضلی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Phase separation phenomenon and its role in the life of the cell / پدیده جدایی فاز و نقش آن در زندگی سلول

 

استراحت ناهار

 

۹:۳۰ :UTC || ۱۴:۰۰ :ایران

سخنران: جهانفر ابویی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

The interaction of topology and magnetism in topological insulators / برهمکنش توپولوژی و مغناطیس در عایق‌های توپولوژیک

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۱:۰۰ :UTC || ۱۵:۳۰ :ایران

سخنران: علیرضا ولی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

How brain learns / مبانی یادگیری در مغز

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۲:۳۰ :UTC || ۱۷:۰۰ :ایران

سخنران: مهدی حبیبی

دانشگاه واخنینگن، هلند

Mechanical metamaterials from fundamentals to applications / متا مواد مکانیکی از اصول بنیادین تا کاربردها

 روز چهارم: سه‌شنبه ۲۱ تیر

۶:۳۰ :UTC || ۱۱:۰۰ :ایران

سخنران: یوسف ثبوتی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Transition from the Aristotelian natural philosophy to the contemporary physics / گذر از طبیعیات ارسطوئی به فیزیک امروز

 

استراحت ناهار

 

۹:۳۰ :UTC || ۱۴:۰۰ :ایران

سخنران: زهرا فرائی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Electric motors: Introduction, application and a basic challenge / موتورهای الکتریکی: معرفی، کاربرد و بررسی یک چالش اساسی

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۱:۰۰ :UTC || ۱۵:۳۰ :ایران

سخنران: پرویز الهی

دانشگاه بغازیچی، ترکیه

Fiber lasers: Developments and applications, from ultra-short to continuous-wave lasers

/ لیزرهای فیبری: پیشرفت‌ها و کاربردها، از لیزرهای فوق کوتاه تا امواج پیوسته

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۲:۳۰ :UTC || ۱۷:۰۰ :ایران

سخنران: محمد حافظی

دانشگاه مریلند، آمریکا

Quantum optics meets correlated electron systems / نورشناخت کوانتومی با سیستم‌های الکترونی همبسته به ملاقات می‌رود

 روز پنجم: چهارشنبه ۲۲ تیر

۶:۳۰ :UTC || ۱۱:۰۰ :ایران

سخنران: کامران وفا

دانشگاه هاروارد آمریکا

String Landscape and the Swampland / چشم انداز و باتلاق ریسمانی

 

استراحت ناهار

 

۹:۳۰ :UTC || ۱۴:۰۰ :ایران

سخنران: نوید عباسی

دانشگاه لانژو، چین

Theoretical Attempts in QCD Critical Point Search / تلاش‌های نظری در جستجوی نقطه‌ی بحرانی نظریه‌ی کرومودینامیک

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۱:۰۰ :UTC || ۱۵:۳۰ :ایران

سخنران: داریوش عبداله‌پور

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Three-dimensional Fluorescence Microscopy / میکروسکوپی سه بعدی فلورسانی

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۲:۳۰ :UTC || ۱۷:۰۰ :ایران

سخنران: سمیه شیخ‌نظامی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Astrophysical jets - a closer look / نگاهی دقیق‌تر به جت‌های نجومی

 روز ششم: پنج‌شنبه ۲۳ تیر

۶:۳۰ :UTC || ۱۱:۰۰ :ایران

سخنران: علی نجفی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Active soft matter: biological systems / مواد پویای نرم: سامانه‌های زیستی

 

استراحت ناهار

 

۹:۳۰ :UTC || ۱۴:۰۰ :ایران

سخنران: شاهپور سعیدیان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Quantum technology: its advantages and challenges / فن‌آوری کوانتومی: مزایا و چالش‌های آن

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۱:۰۰ :UTC || ۱۵:۳۰ :ایران

سخنران: محمد دهقان نیری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

Biogenic Magnetic Nanoparticles / نانوذرات مغناطیسی زیست‌ساز

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۲:۳۰ :UTC || ۱۷:۰۰ :ایران

سخنران: محمد سلحشور

موسسه ماکس پلانک، آلمان

Evolution of social behavior in costly evolutionary games \ تکامل رفتار اجتماعی در بازی‌های تکاملی هزینه‌بر

 

زمان استراحت ۱۵ دقیقه

 

۱۴:۰۰ :UTC || ۱۸:۳۰ :ایران

اختتامیه