بیست و ششمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۰

راه های ارتباطی با مدرسه فیزیک

 

 phys-school@iasbs.ac.ir                                           ایمیل

 ااکانال تلگرام

 

ااصفحه اینستاگرام

 

شماره تماس                                 ۳۳۱۵۲۲۰۴-۰۲۴

 

آدرس پستی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زنجان - بلوار پرفسور یوسف ثبوتی - شماره 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

 

www.iasbs.ac.ir                       وب سایت دانشگاه