بیست و هفتمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

از ۱8 تا ۲3 تیر ۱۴۰1

راه های ارتباطی با مدرسه فیزیک

 

  phys-school@iasbs.ac.ir                             

  t.me/physics_school                                     

 phys_school_iasbs                                         

 

شماره تماس                                    ۳۳۱۵۲106-۰۲۴

 

آدرس پستی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زنجان - بلوار پرفسور یوسف ثبوتی - شماره 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

 

www.iasbs.ac.ir                               وب سایت دانشگاه