بیست و ششمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هر سـاله  مدرسـه‌ای  تحــت عنـوان مدرسـه آموزش ویژه فیزیک به  منظور آشنـایی دانشجـویان سال های آخر دوره کارشنـاسی فیزیک با زمینـه های جدید پژوهشی در فیزیـک، با تکیه بر هر سه جنبه نظری، شبیه‌سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی، برگزار می کنـد. امسال این مدرسه به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود.ب

در این مدرسـه پژوهش های جدید درگرایـش هایی همچـون اپتیک و لیزر، سیستم‌های پیچیده، علوم اعصاب نظری و محاسباتی، ماده چگال، مواد نرم و زیستی، نجوم، گرانش و کیهان‌شناسی و نظریه اطلاعات کوانتومی معرفی خواهند شد.ب

کانال تلگرام مدرسه فیزیک 

صفحه اینستاگرام مدرسه فیزیک

 

 

 

کمیته اجرایی بیست و ششمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

اا کوشان محسن‌وند

اا کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

اا سولماز گل‌محمدی

اا کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

اا دکتر مینا زارعی

اا دبیر بیست و ششمین مدرسه

 ااافیزیک