بیست و هفتمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

از ۱8 تا ۲3 تیر ۱۴۰1

سخنرانان بیست و هفتمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

 

 

جهانفر ابویی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

پرویز الهی

دانشگاه بغازیچی، ترکیه

صفحه شخصی

یوسف ثبوتی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

محمد حافظی

دانشگاه مریلند،‌ آمریکا

صفحه شخصی

مهدی حبیبی

دانشگاه واخنینگن، هلند

صفحه شخصی

محمد دهقان نیری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

شاهپور سعیدیان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

محمد سلحشور

موسسه ماکس پلانک، آلمان

صفحه شخصی

سمیه شیخ‌نظامی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

نوید عباسی

دانشگاه لانژو، چین

صفحه شخصی

داریوش عبداله‌پور

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

زهرا فرائی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

حسین فضلی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

علی نجفی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

کامران وفا

دانشگاه هاروارد، آمریکا

صفحه شخصی

علیرضا ولی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی