برنامه‌های علمی همایش

ششمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین


دریافت فایل برنامه همایش

برنامه ششمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

پنجشنبه (۱۳۹۹/۱۲/۱۴)

ساعت

سخنران

رویداد/عنوان سخنرانی

جلسه اول

۸:۳۰:۸:۴۵

افتتاحیه
۸:۴۵-۹:۱۵ یوسف ثبوتی (مدعو) Iran’s nationally intended contribution towards meeting the goals of Paris 2015 conference
تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنفرانس پاریس ۲۰۱۵
۹:۱۵-۹:۴۵ راسل اشنل (مدعو) !The Air We Breathe: It Is Not As It Used To Be
۹:۴۵-۱۰:۰۵ سامان جوادی Investigation of Seasonal and Annual Precipitation and Temperature within Iranian Sub-Basin in the Past and Future

جلسه دوم

۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ پیر لنا (مدعو) Educating to climate change
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰ نجات زید‌علی نژاد آب‌های زیرزمینی درمقابل تغییر اقلیم و کاهش تنش وارد بر ذخایر آب شیرین
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰ ابوالفضل رضایی Atlantic and Pacific ocean-atmosphere circulations imprint on climate and lake- and groundwater-storage variations in the Lake Urmia basin
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰ مریم حافظ‌پرست مدیریت سامانه منابع سد قشلاق با آبدهی قطعی و غیر قطعی و مقایسه نتایج تخصیص
۱۲:۰۰-۱۲:۲۰ مریم خسرویان پایش تغییرات پهنه‌ی آبی دریاچه‌ی بختگان با پردازش تصاویر ماهواره‌ای تحت تأثیر تغییرات اقلیمی (بازه‌ی زمانی ۲۰۱۸-۱۹۸۶)

جلسه سوم

۱۴:۰۰-۱۴:۳۰ دیتریش آلتهاوزن (مدعو) Central Asia – a hot spot of dust
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰ حمیدرضا خالصی‌فرد (مدعو) پایش ذرات غبار بر فراز آب‌های آزاد جنوب فلات ایران
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰ مرتضی بابایی تاثیر کوهساری قاره آسیا بر دما و باد مداری تراز میانی و بالایی وردسپهر

جلسه چهارم

۱۵:۳۰-۱۵:۵۰ سجاد عسگری پیش نگری اثرات محتمل تغییر اقلیم بر روند سالانه دمای کمینه و تعداد روزهای یخبندان در اقلیم گذشته و آتی تا پایان قرن بیست ویکم تحت سناریوهای RCP با استفاده از خروجی مدل‌های CMIP5
۱۵:۵۰-۱۶:۱۰ مهدی شجاعی پیش‌بینی ریزمقیاس نمایی آماری میانگین بیشینه دمایی ایستگاه همدیدی قوچان، براساس سناریو‌های RCP
۱۶:۱۰-۱۶:۳۰ محمد منصورمقدم ارزیابی اثر تغییرات NDVI بر LST طبقات مختلف پوشش اراضی شهر یزد طی 30 سال اخیر با استفاده از تصاویر لندست و رگرسیون خطی
۱۶:۳۰-۱۶:۵۰ عباسعلی داداشی بررسی توانمندی مدل دینامیکی RegCM4 در شبیه‌سازی شاخص‌های بارش فرین به عنوان مهمترین نشانگرهای تغییر اقلیم در ایران

جمعه (۱۳۹۹/۱۲/۱۵)

ساعت

سخنران

رویداد/عنوان سخنرانی

جلسه پنجم

۸:۳۰:۸:۵۰ مهسا مالمیر Investigation of the strategies to deal with the effects of climate change and overdrafting in the aquifer system using the DPSIR framework (Case study: Najafabad aquifer-Isfahan)
۸:۵۰-۹:۱۰ سید مهدی هاشمی Reducing Energy Consumption in Agricultural Sector via Operational Enhancement of the Surface Water Resources
۹:۱۰-۹:۳۰ علی مریدی The Necessity for Modifying Water Resources Planning Based on Water-Energy-Food-Environment Nexus to Adapt to Climate Change; Study Area of Gav-Khuni Basin, Iran
۹:۳۰-۹:۵۰ حسین ایمانی‌پور واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز رشد تجمعی چغندرقند در استان خراسان جنوبی تحت شرایط تغییر اقلیم
۹:۵۰-۱۰:۱۰ یوسفعلی عابدینی بررسی تاثیر کرونا بر کیفیت هوای زنجان و تهران

جلسه ششم

۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ آندریاس فیکس (مدعو) Methane and CO2 lidar measurements from air and space
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰ محمد حسین کوثری مطالعه‌ی گیراندازی فیزیکی کربن دی‌اکسید در مایع یونی تترابوتیل‌فسفونیوم‌لیزینات با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰ سید وحید موسوی (Solar Radiation Management Geoengineering)
مدیریت تابش جوی و تاثیر تزریق هواویز به جو بالا بر پدیده گردوغبار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰ مهدی مقیمی وضعیت فعلی و آتی اقلیم جهان و ایران، تاثیرات متقابل اقلیم بر سبک زندگی بشر و معماری و شهرسازی (با ذکر نمونه های اجرا/ مطالعه شده)
۱۲:۰۰-۱۲:۲۰ مسعود ساعت‌ساز Water resources management in the Achaemenid civilization
۱۲:۲۰-۱۲:۳۰ دبیر کنفرانس اعلام برندگان جوایز بنیاد دستان - اختتامیه