بیست و پنجمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸