بیست و پنجمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

سخنرانان بیست و پنجمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

 

 ا دکتر ابراهیم کریمی

University of Ottawa _Canada

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 ا دکتر محمدرضا کلاه‌چی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 ا دکترمحمدحسن وحیدی‌نیا

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر سهراب راهوار

اا دانشگاه صنعتی شریف

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر انسیه عرفانی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر فرشید محمدرفیعی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 ا دکتر علی ناجی

ا پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 ا دکترسعید عابدین‌پور

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر حسین فضلی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر سعید ملایی

اا دانشگاه زنجان

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر محمد امیری

ا دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر داریوش عبداله‌پور

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 ا دکتر بابک عبدالهی

ا دانشگاه تبریز


ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر وحید کریمی‌پور

ا دانشگاه صنعتی شریف

 

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر مینا زارعی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی


ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر پژمان ساسانپور

ا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا دکتر علی‌اکبر غفاری

Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, Berlin, Germany

ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر ناهید عظیمی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی


ا صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دکتر علی نجفی

ا دانشگاه تحصیلات تکمیلی


ا صفحه شخصی