فرم‌ها و مدارک مورد نياز جهت درخواست پذيرش بدون كنكور دوره كارشناسی ارشد و دكتری سال ۱۴۰۲

دانشگاه تحصيلات تكميلی علوم پايه زنجان

 

 

 
دانشگاه تحصيلات تكميلی علوم پايه زنجان
در نظر دارد مطابق با مفاد آيين‌نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از بین متقاضیان واجد شرایط دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش کند.

متقاضیان بايستی تمامی فرم‌ها و مدارک زير را تا تاريخ سیویکم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به آدرس پستی: زنجان، کد پستی 4513766731، دفتر آموزش دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (آقای رحمتیان) ارسال كنند و در صورت دعوت به مصاحبه اصل تمامی مدارک را به همراه داشته باشند.

۱- مستندات مقاله (مطابق با مفاد آیین‌نامه مذکور)

۲- فرم توصيهنامه (حداقل دو توصيه‌نامه) دریافت فایل

۳- فرم مشخصات فردی دریافت فایل

۴- فرم معرفی‌نامه متقاضیان ورود به مقطع كارشناسی ارشد، حائز شرایط آیین‌نامه دریافت فایل

۵- مدارک شناسايی (كپي كارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات))

۶- تصوير گواهی موقت و ريزنمرات مقطع كارشناسی (برای داوطلبان ورود به دوره كارشناسی ارشد و دكتری) و كارشناسی ارشد (براي داوطلبان ورود به دوره دكتری) (مدارک اخذ شده از دانشگاههای خارج بايد توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوری، ارزيابی و تاييد شده باشد)، (اصل مدارک به هنگام مراجعه بايستی حتماً به همراه باشد)

۷- كارت پايان خدمت (در صورت نبود كارت بايستی وضعيت سربازی مشخص باشد)

۸- ارائه مستندات در خصوص هر يک از بندهای آييننامه كه شامل داوطلب می‌شود. (مستنداتی از قبيل نمونه كشوری، رتبه اول تا سوم جشنوارهها و ساير موارد مشابه قيد شده در آييننامه) دريافت فايل آيين‌نامه

۹- خلاصه فعاليت علمی و پژوهشی (Curriculum Vitae)

۱۰- مدرک زبان خارجی (در صورت داشتن)

۱۱- فيش واريزی 1.000.000 ریالی به شماره حساب ir840100004001086603022542 بانک مرکزی شعبه معاملات ریالی بنام حساب تمركز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحصيلات تكميلی علوم پايه (تصویر فيش حتماً بایستی به همراه مدارک ارسال شود) مبلغ واریزی عودت داده نمی‌شود.

نكات قابل توجه:

۱- داوطلبان بايستی تمامی بندهای آيين‌نامه را مطالعه و بر مبنای آن در صورت واجد شرایط بودن درخواست خود را ارسال نمایند. (لازم به ذكر است كه دانشگاه در خصوص رد يا قبول درخواست‌های ارسالي داوطلبان پس از بررسی مدارک ارسالی مختار است) دریافت فایل آیین‌نامه

۲- اسامی و زمان مصاحبه برای داوطلبان واجد شرایط متعاقباً توسط دانشکده مربوطه اعلام می‌شود.

۳-شماره تماس دانشکدهها:

                        دانشكده رياضی: خانم ريحانی 33155047-024

                        دانشكده شيمی: خانم محمدی  33153231-024

                        دانشکده علوم زمين: خانم میهنپرست 33153826-024

                        دانشكده علوم زيستی: خانم خادم 33153339-024

                        دانشكده علوم رايانه و فناوری اطلاعات: خانم براری  33153441 -024

                        دانشكده فيزيک: خانم نجفلو  33152117-024