نوشته های فارسی

 1. زندگی نامه دکتر ثبوتی دانلود
 2. اقليم به عنوان يك دانش ميان رشته دانلود
 3. اقليم و تغييرات ان در سذه هاي بستم و بيست و يكم دانلود
 4. اقليم و تغییرات آن دانلود
 5. آموزش عالي ايران_قوت و ضعف دانلود
 6. بارفرهنگي دانشها و فناوريهاي نوين دانلود
 7. بزرگداشت-ثبوتی دانلود
 8. به یاد دوست فرزانه دکتر اصغر صفویهدانلود
 9. پيام بنيان دانلود
 10. تاثير متقابل سنت و توسعه علمي بر يكديگر-8 ارديبهشت 1380 دانلود
 11. تفاهم با ديگران- مهر 1386 دانلود
 12. جناب آقای دکتر توکل - علوم دقیق دانلود
 13. دانشگاه مدرن دانلود
 14. دانشگاه ها چگونه متاع خود را به بهايش عرضه كنند- 20 آبان سال 1381 دانلود
 15. در باره دكتر حسابي، نوشته دکتر توسلی دانلود
 16. در حاشيه مقام علم در كشور ما-1373 دانلود
 17. دکتر روحانی دانلود
 18. دکتر هوشداران-1 دانلود
 19. زمين پايدار دانلود
 20. زمين پايداربرنامه كاري ريو+20 دانلود
 21. زمينِ پايدارپیش نياز توسعه پايدار -صنعتي اصفهان دانلود
 22. زمين در زير بار جمعيت و مصرف دانلود
 23. سال جهانی نور دانلود
 24. سخن ثبوتي در ديدار منتخبين استان زنجان با آقاي رئيس‌جمهور- ارديبهشت 1385 دانلود