مراکز و آزمایشگاه‌های دانشکده
دانشکده شیمی
Chemistry Department

مراکز و آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی


دانشکده شیمی دارای تجهیزات و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به شرح زیر است:

 • انبار تجهیزات
 • آزمایشگاه آلی ۱
 • آزمایشگاه آلی ۲
 • آزمایشگاه آلی ۳
 • آزمایشگاه آلی ۴
 • آزمایشگاه تجهیزات ویژه ۲ (گاز کروماتوگرافGC- کوره تیوبی- آون- ترازو)
 • آزمایشگاه معدنی ۱
 • آزمایشگاه معدنی ۲
 • آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱
 • آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲
 • آزمایشگاه تجهیزات ۳ (آون خلا- کوره- ترازو- سانترفیوژ)
 • آب دیونیزه
 • آزمایشگاه HPLC
 • آزمایشگاه شيمی تجزيه ۱
 • آزمایشگاه شيمی تجزيه ۲
 • آزمایشگاه شيمی تجزيه ۳
 • آزمایشگاه آب مقطر
 • آزمایشگاه نانو شیمی
 • اسپكتروسكوپی جذب اتمی
 • آزمایشگاه پلیمر

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان