دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
خیرین شاخص
the IASBS and its gardens

خیرین دانشگاه

Mohammadnaghi Torkaman

زنده یاد
حاج محمدنقی ترکمان


Hasan Najafi

زنده یاد
حاج حسن نجفی


Effat Barati

سرکار خانم عفت براتی


Iran Gholami

سرکار خانم ایران غلامی


Fatemeh Sharafi

سرکار خانم فاطمه شرفی


طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان