بخش امور فرهنگی
شورای فرهنگی
Cultural Affairs Section

آئین‌نامه شورای فرهنگی دانشگاه ‌به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در چهارچوب سياست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف‌ مراجع و نهادهای ذيربط و همكاری با رئيس دانشگاه در تحقق ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشكيل‌ مي‌شود.

اعضای شورای فرهنگی دانشگاه عبارت‌اند از:

 • رئیس دانشگاه
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • معاون دانشجویی دانشگاه
 • رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • یک نفر عضو هیئت علمی با انتخاب رئیس دانشگاه
 • یک نفر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه
 • یک نفر عضو هیئت فاطمیون دانشگاه
 • نماینده وزیر در هیئت سه نفره نظارت بر تشکل‌ها

‌وظايف شورای فرهنگی دانشگاه عبارت است از:

 • ‌برنامه‌ريزی و ايجاد هماهنگی برای فعاليت‌های فرهنگی، اجتماعی و سياسی در دانشگاه
 • همكاری برای گسترش و تعميق مبانی ارزشی، دينی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه‌های مناسب فرهنگی و تبليغاتی
 • ايجاد هماهنگی در فعاليت‌های دفتر نمايندگی شورای مركزی نمايندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی، و انجمن‌های اسلامی.
 • برنامه‌ريزی و تعيين خط مشی فعاليت‌های فوق برنامه دانشگاه با همكاری معاونت دانشجويی و طرح‌های تحقيقاتی فرهنگی و سياسی با همكاری ‌معاونت پژوهشی و برقراری پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همكاری معاونت آموزشی
 • همكاری برای ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمينارها، جلسات و برنامه‌های آموزشی مشترک
 • برنامه‌ريزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
 • شناخت و سازماندهی نيروهای متعهد و مستعد از طريق نهادهای دانشجويی و فرهنگی و معرفی برای كمک به جامعه در مواقع اضطراری

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان