بخش امور فرهنگی
شورای فرهنگی
Cultural Affairs Section

آئین‌نامه شورای فرهنگی دانشگاه ‌به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌هاي فرهنگي دانشگاه در چهارچوب سياست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف‌ مراجع و نهادهاي ذيربط و همكاري با رييس دانشگاه در تحقق ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي اسلام در شئون مختلف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل‌ مي‌شود.

اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه عبارت‌اند از:

 • رئیس دانشگاه
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • معاون دانشجویی دانشگاه
 • رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • یک نفر عضو هیئت علمی با انتخاب رئیس دانشگاه
 • یک نفر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه
 • یک نفر عضو هیئت فاطمیون دانشگاه
 • نماینده وزیر در هیئت سه نفره نظارت بر تشکل‌ها

‌وظايف شوراي فرهنگي دانشگاه عبارت است از:

 • ‌برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه
 • همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي، ديني، اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه‌هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي
 • ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي، و انجمن‌هاي اسلامي.
 • برنامه‌ريزي و تعيين خط مشي فعاليت‌هاي فوق برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و طرح‌هاي تحقيقاتي فرهنگي و سياسي با همكاري‌معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همكاري معاونت آموزشي
 • همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها، جلسات و برنامه‌هاي آموزشي مشترك
 • برنامه‌ريزي براي گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي
 • شناخت و سازماندهي نيروهاي متعهد و مستعد از طريق نهادهاي دانشجويي و فرهنگي و معرفي براي كمك به جامعه در مواقع اضطراري

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان