بخش امور فرهنگی
هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی
Cultural Affairs Section

برای حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در آئین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشجویان تشکیل می‌شود.

ترکیب اعضا هیأت نظارت بر تشکل‌ها:

 • رئیس دانشگاه (رئیس هیأت نظارت)
 • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وظایف و اختیارت:

 • بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای مؤسس تشکل‌ها
 • اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه برای تشکل‌ها
 • صدور مجوز انجام فعالیت تشکل‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل‌های اسلامی
 • بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
 • رسیدگی به تخلفات تشکل‌ها بر اساس آئین نامه مربوط
 • رسیدگی به شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره فعالیت‌های تشکل‌ها
 • توقیف یا لغو پروانه فعالیت تشکل‌های یاد شده

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان