بخش پژوهش
راهنما
Research Section

letter cover

راهنمای تکمیل فرم سفر دانشجویی

letter cover

راهنمای تکمیل فرم سفر هیئت علمی

letter cover

راهنمای تکمیل فرم خرید پژوهانه

letter cover

شرایط و مراحل پذیرش محقق پسادکتری

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان