مراکز و آزمایشگاه‌های دانشکده
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه‌های دانشکده علوم زیستی


دانشکده علوم زیستی دارای تجهیزات و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به شرح زیر است. در این آزمایشگاه‌ها امکانات مختلف برای تحقیقات در حوزه علوم زیستی وجود دارد:

  • آزمایشگاه مرجع (بیوشیمی و بیوفیزیک)
  • آزمایشگاه کشت میکروب
  • آزمایشگاه کشت سلول
  • آزمایشگاه مولکولی، PCR و Real-time PCR
  • الکتروفورز
  • آزمایشگاه مطالعات تجمعات پروتئینی (Protein Aggregation) و اسپکتروسکوپی
  • آزمایشگاه بافت‌شناسی
  • آزمایشگاه مدلسازی ریاضی و بیوانفورماتیک
  • آزمایشگاه میکروسکوپی فلورسنس
  • فلوسایتومتری

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان