برنامه تحصیلی دانشکده
دانشکده شیمی
Chemistry Department

دکتری شیمی آلی

دکتری شیمی پلیمر

دکتری شیمی تجزیه

دکتری شیمی فیزیک

دکتری شیمی معدنی


کارشناسی ارشد
شیمی آلی

کارشناسی ارشد
شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد
شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد
شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد
شیمی معدنی

کارشناسی ارشد
نانو شیمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان