برنامه تحصیلی دانشکده
دانشکده فیزیک
Physics Department

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد نجوم

برنامه درسی دوره دکتری نجوم


برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال (سخت و نرم)

برنامه درسی دوره دکتری فیزیک ماده چگال (سخت و نرم)

برنامه درسی دوره دکتری اپتیک


برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اپتیک

برنامه درسی دکتری سیستم‌های پیچیده

برنامه درسی کارشناسی ارشد سیستم‌های پیچیده

برنامه درسی کارشناسی ارشد فوتونیک

شیوه‌نامه آزمون جامع دکتری ناپیوسته

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان