بخش پژوهش
آیین نامه‌ها
English Section

"شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت"

"آیین‌نامه داخلی اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی"

"شیوه‌نامه داخلی سفرهای علمی دانشگاه"

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان