بخش پژوهش
آیین نامه‌ها
English Section

"شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت"

"آیین‌نامه داخلی اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی"

"شیوه‌نامه داخلی سفرهای علمی دانشگاه"

"آیین‌نامه اعطای پایه های تشویقی"

"نحوه امتیازدهی در کمیته ترفیع پایه"

"راهنمای اعطای پایه های تشویقی"

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان