آئین‌نامه‌ها

آئین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی

آئین‌نامه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات دانشجویی

فرم رویداد مواردخاص در وام ضروری

فرم شماره ۱۲

فرم نمومه سند تعهدنامه‌ی دانشجویی

جدول نهایی نرخ اجاره بهاء خوابگاه‌ها در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جدول مبالغ وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جدول نوع وام و زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲

راهنمایی ثبت‌نام اینترنتی امور دانشجویان

Developed by the IASBS Computer Center