آئین‌نامه‌ها

آئین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی

آئین‌نامه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات دانشجویی

فرم رویداد مواردخاص در وام ضروری

فرم نمومه سند تعهدنامه‌ی دانشجویی

جدول نهایی نرخ اجاره بهاء خوابگاه‌ها در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

راهنمای سامانه صندوق رفاه جهت ثبت مقطع و ثبت خوابگاه

سامانه یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان

راهنمای درخواست وام، پرداخت اقساط، تسویه حساب و تشکیل پرونده دانشجویان در سامانه صندوق رفاه

راهنمای مدارک، شرایط و نحوه ثبت نام وام دانشجویان در سامانه صندوق رفاه

دستورالعمل استفاده دانشجویان (داخلی و خارجی و بین الملل) از خوابگاه‌های دانشجویی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

Developed by the IASBS Computer Centre