دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی
the IASBS and its gardens

برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی

برنامه های در حال اجرای مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان

letter cover

برنامه مصوب دانشجویان کارشناسی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان