آئین‌نامه‌های آموزشی

آئین‌نامه جدید تمامی مقاطع

آئین‌نامه دکتری پیوسته از دیپلم

آئین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از ورودی ۱۴۰۲ و بعد

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور ۱۴۰۲

آئین‌نامه آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آئین‌نامه جدید آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آئین‌نامه آموزشی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آئین‌نامه آموزشی كارشناسی ارشد از ورودی ۹۴ به بعد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید

آئین‌نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آئین‌نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید

آئین‌نامه دستیاری تدریس

آئین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از كشور به دانشگاه‌های داخل كشور

مراحل حذف غیبت پزشكی

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی

آئین‌نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی)

آخرین آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

متمم آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آخرین آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

متمم ۱ آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

متمم ۲ آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آخرین آئین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

آئین‌نامه نظام وظیفه در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید در شرایط خاص

اصلاحیه آئین‌نامه لغو تعهد آموزش رایگان از طریق متقاضیان دارای سوابق كار

شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان دکتری (اجرایی از شهریور ۱۴۰۱)

شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰)

شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۱۴۰۰)

شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۹۵)

شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۹۴)

آئین‌نامه، مدارک و فرم‌های مورد نیاز جهت اخذ مدرک المثنی

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

Developed by the IASBS Computer Centre