Educational regulations

"آیین‌نامه جدید تمامی مقاطع"

"آئین‌نامه دکتری پیوسته از دیپلم"

"آیین‌نامه آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آیین‌نامه جدید آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آیین‌نامه آموزشی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آیین‌نامه آموزشی كارشناسی ارشد از ورودی ۹۴ به بعد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید"

"آیین‌نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آیین‌نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید"

"آیین‌نامه دستیاری تدریس"

"آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از كشور به دانشگاه‌های داخل كشور"

"مراحل حذف غیبت پزشكی"

"آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی"

"آیین‌نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی)"

"آخرین آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"متمم آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آخرین آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"متمم ۱ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"متمم ۲ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آخرین آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری)"

"آیین‌نامه نظام وظیفه در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید در شرایط خاص"

"اصلاحیه آیین‌نامه لغو تعهد آموزش رایگان از طریق متقاضیان دارای سوابق كار"

"شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان دکتری (اجرایی از شهریور ۱۴۰۱)"

"شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰)"

"شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۱۴۰۰)"

"شیوه‌نامه اجرایی و فرم‌های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۹۵)"

"شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال ۹۴) "

"آیین‌نامه، مدارک و فرم‌های مورد نیاز جهت اخذ مدرک المثنی"

"دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان"

Developed by the IASBS Computer Center