Educational regulations

"آیین نامه جدید تمامی مقاطع"

"آئین نامه دکتری پیوسته از دیپلم"

"آیین نامه آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آیین نامه جدید آموزشی كارشناسی (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آیین نامه آموزشی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آیین نامه آموزشی كارشناسی ارشد از ورودی 94 به بعد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید"

"آیین نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آیین نامه آموزشی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) جدید"

"آیین نامه دستیاری تدریس"

"آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از كشور به دانشگاه های داخل كشور"

"مراحل حذف غیبت پزشكی"

"آیین نامه و دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی"

"آیین نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) فایل"

"آخرین آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"متمم آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آخرین آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"متمم 1 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"ممتمم 2 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آخرین آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد (مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری) فایل"

"آیین نامه نظام وظیفه در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید در شرایط خاص"

"اصلاحیه آیین نامه لغو تعهد آموزش رایگان از طریق متقاضیان دارای سوابق كار"

"شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال 94) فایل"

"شیوه نامه اجرایی و فرم های مورد نیاز فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (اجرایی از سال 95) فایل"

"آیین نامه، مدارک و فرم های مورد نیاز جهت اخذ مدرک المثنی"

"دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان"

Developed by the IASBS Computer Center