کتابخانه ترکمان
آمار
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار کتاب‌ها

  • تعداد کتاب‌های فارسی: ۹۰۱۶

  • تعداد کتاب‌های انگلیسی: ۱۵۱۲۳

  • تعداد کل کتاب‌های فارسی و انگلیسی: ۲۴۱۳۹

آمار نشریات

  • ۱۰ عنوان نشریه فارسی (جاری)

  • ۱۲۹ عنوان نشریه فارسی (آرشیو)

  • ۴۲۵ عنوان نشریه انگلیسی (آرشیو)

  • تعداد کل نشریات فارسی و انگلیسی: ۵۵۴ عنوان

آمار پایان‌نامه‌ها

تعداد پایان‌نامه‌های فارسی: ۲۵۹۲
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۵۶۳ ۱۵۰ -
۲ ریاضی ۴۸۸ ۳۰ -
۳ شیمی ۴۵۷ ۸۲ -
۴ علوم زمین ۱۴۶ ۶ -
۵ علوم زیستی ۱۳۹ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۱۴۷ - ۳۸۴
تعداد کل‏ ۱۹۴۰ ۲۶۸ ۳۸۴


تعداد پایان‌نامه‌های انگلیسی: ۱۷۸
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۸ ۴۷ -
۲ ریاضی ۱ ۸ -
۳ شیمی ۵ ۱۴ -
۴ علوم زمین - ۳ -
۵ علوم زیستی ۱۲ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۱۹ - ۶۷
تعداد کل‏ ۴۵ ۷۲ ۶۷

۳۴۰ عنوان پايان‌نامه دكتری
۱۹۸۵ عنوان پايان‌نامه كارشناسی ارشد
۴۵۱ عنوان پايان‌نامه كارشناسی
تعداد كل پايان‌نامه‌های فارسی و انگليسی: ۲۷۷۶ عنوان


آمار امانت

محدوده آمار (۱۴۰۰/۱/۱- ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
ردیف اعضا تعداد مراجعه به میز امانت تعداد امانت
۱ دانشکده فیزیک‏ ۱۲۳ ۷۰
۲ دانشکده ریاضی ۱۹ ۲۵
۳ دانشکده شیمی ۱۴ ۱۲
۴ دانشکده علوم زمین ۲۱ ۹
۵ دانشکده علوم زیستی ۶ ۵
۶ دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ۱۷ ۳۱
۷ کارکنان ۱۱ ۳۹
تعداد کل‏ ۲۱۱ ۱۹۱


Developed by the IASBS Computer Center