کتابخانه ترکمان
آمار
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار کتاب‌ها

  • تعداد کتاب‌های فارسی: ۸۸۲۳

  • تعداد کتاب‌های انگلیسی: ۱۵۱۰۶

  • تعداد کل کتاب‌های فارسی و انگلیسی: ۲۳۹۲۹

آمار نشریات

  • ۱۰ عنوان نشریه فارسی (جاری)

  • ۱۲۹ عنوان نشریه فارسی (آرشیو)

  • ۴۲۵ عنوان نشریه انگلیسی (آرشیو)

  • تعداد کل نشریات فارسی و انگلیسی: ۵۵۴ عنوان

آمار پایان‌نامه‌ها

تعداد پایان‌نامه‌های فارسی: ۲۵۱۷
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۵۵۴ ۱۴۵ -
۲ ریاضی ۴۶۹ ۲۵ -
۳ شیمی ۴۴۰ ۸۱ -
۴ علوم زمین ۱۴۲ ۵ -
۵ علوم زیستی ۱۳۴ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۱۳۹ - ۳۸۳
تعداد کل‏ ۱۸۷۸ ۲۵۶ ۳۸۳


تعداد پایان‌نامه‌های انگلیسی: ۱۷۸
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۸ ۴۶ -
۲ ریاضی ۱ ۸ -
۳ شیمی ۵ ۱۲ -
۴ علوم زمین - ۱ -
۵ علوم زیستی ۱۲ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۱۸ - ۶۷
تعداد کل‏ ۴۴ ۶۷ ۶۷

۳۲۳ عنوان پايان‌نامه دكتری
۱۹۲۲ عنوان پايان‌نامه كارشناسی ارشد
۴۵۰ عنوان پايان‌نامه كارشناسی
تعداد كل پايان‌نامه‌های فارسی و انگليسی: ۲۶۹۵ عنوان


آمار امانت

محدوده آمار (۱۴۰۰/۱/۱- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)
ردیف اعضا تعداد مراجعه به میز امانت تعداد امانت
۱ دانشکده فیزیک‏ ۲۴ ۲۱
۲ دانشکده ریاضی ۲۰ ۲۲
۳ دانشکده شیمی ۱۹ ۴
۴ دانشکده علوم زمین ۱۳ ۳
۵ دانشکده علوم زیستی ۱۳ ۴
۶ دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ۳۳ ۱۰
۷ کارکنان ۶ ۲۶
تعداد کل‏ ۱۲۸ ۹۰


Developed by the IASBS Computer Center