کتابخانه ترکمان
آمار
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار کتاب‌ها

  • تعداد کتاب‌های فارسی: ۹۱۵۴

  • تعداد کتاب‌های انگلیسی: ۱۵۱۲۵

  • تعداد کل کتاب‌های فارسی و انگلیسی: ۲۴۲۷۹

آمار نشریات

  • ۱۰ عنوان نشریه فارسی (جاری)

  • ۱۲۹ عنوان نشریه فارسی (آرشیو)

  • ۴۲۵ عنوان نشریه انگلیسی (آرشیو)

  • تعداد کل نشریات فارسی و انگلیسی: ۵۵۴ عنوان

آرشيو نشريات فارسی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۲
آرشيو نشريات انگليسی از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۳

تعداد مقالات بين‌المللی فارسی: ۲۶
تعداد مقالات بين‌المللی انگليسی: ۳۸۰۷
تعداد ۳۸۳۳ مقاله از ۹۰۸ نويسنده در سايت اسکوپوس نمايه گرديده است.


آمار پایان‌نامه‌ها

تعداد پایان‌نامه‌های فارسی: ۲۷۶۸
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۶۰۵ ۱۵۹ -
۲ ریاضی ۴۹۹ ۳۳ -
۳ شیمی ۴۸۶ ۸۹ -
۴ علوم زمین ۱۶۲ ۸ -
۵ علوم زیستی ۱۵۵ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۱۷۲ - ۴۰۰
تعداد کل‏ ۲۰۷۹ ۲۸۹ ۴۰۰


تعداد پایان‌نامه‌های انگلیسی: ۲۰۴
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۱۰ ۴۷ -
۲ ریاضی ۴ ۱۰ -
۳ شیمی ۶ ۱۷ -
۴ علوم زمین ۳ ۴ -
۵ علوم زیستی ۱۲ - -
۶ علوم رایانه و فناوری اطلاعات‏ ۲۴ - ۶۷
تعداد کل‏ ۵۹ ۷۸ ۶۷

۳۶۷ عنوان پايان‌نامه دكتری
۲۱۳۸ عنوان پايان‌نامه كارشناسی ارشد
۴۶۷ عنوان پايان‌نامه كارشناسی
تعداد كل پايان‌نامه‌های فارسی و انگليسی: ۲۹۷۲ عنوان


آمار امانت

محدوده آمار (۱۴۰۱/۱/۱- ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)
ردیف اعضا تعداد مراجعه به میز امانت تعداد امانت تعداد مراجعه جهت مطالعه
۱ دانشکده فیزیک‏ ۱۸۰ ۲۷۰ ۶۷۳۲
۲ دانشکده ریاضی ۳۸ ۵۷ ۱۰۰۷
۳ دانشکده شیمی ۷۳ ۹۱ ۳۹۴۵
۴ دانشکده علوم زمین ۲۳ ۲۷ ۳۲۶
۵ دانشکده علوم زیستی ۹ ۱۳ ۴۰۲
۶ دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ۲۹ ۴۱ ۸۹۹
۷ کارکنان ۱۸ ۳۲ ۱۶۴
تعداد کل‏ ۳۷۰ ۵۳۱ ۱۳۴۷۵


Developed by the IASBS Computer Centre