مرکز کامپیوتر
اعضا مرکز کامپیوتر
Computational Server Room

کارمندان مرکز کامپیوتر

Ebrahim Ansari

ابراهیم انصاری

مدیریت مرکز کامپیوتر و مرکز فناوری اطلاعات

Reza Sobouti

رضا ثبوتی

Farzaneh Saadati

فرزانه سعادتی

هدایت نجفی

Masoudeh Abedi

سارا بازرگان

Emad Mirsadeghi

عماد میرصادقی

ندا آدرنگ

Volodymyr Kruglov

زنده‌یاد ولادیمیر کروگلف

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان