مرکز کامپیوتر
اعضا مرکز کامپیوتر
Computational Server Room

کارمندان مرکز کامپیوتر

Ebrahim Ansari

ابراهیم انصاری

مدیریت مرکز کامپیوتر و مرکز فناوری اطلاعات

Reza Sobouti

رضا ثبوتی

Volodymyr Kruglov

ولادیمیر کروگلف

Masoudeh Abedi

مسعوده عابدی

هدایت نجفی

Farzaneh Saadati

فرزانه سعادتی

Emad Mirsadeghi

عماد میرصادقی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان