مرکز کامپیوتر
گروه‌های ایمیل
Computational Server Room

گروه‌های ایمیل

گروه‌های ایمیل

ردیف گروه ایمیلی توضیحات
۱ allpeople@iasbs.ac.ir گروه ایمیل همگانی دانشگاه
۲ biodept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علومزیستی
۳ biofaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علومزیستی
۴ biostudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علومزیستی
۵ chemdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده شیمی
۶ chemfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی
۷ chemstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده شیمی
۸ faculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی
۹ geodept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علومزمین
۱۰ geofaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علومزمین
۱۱ geostudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علوم زمین
۱۲ guest@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی مهمانان و مدعوین دانشگاه
۱۳ itcsdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات
۱۴ itcsfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات
۱۵ itcsstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات
۱۶ mathdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده ریاضی
۱۷ mathfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی
۱۸ mathstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده ریاضی
۱۹ physdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده فیزیک
۲۰ physfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک
۲۱ physstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده فیزیک
۲۲ researcher@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای پسا دکتری
۲۳ management@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی مدیران دانشگاه
۲۴ staff@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی کارکنان دانشگاه
۲۵ students@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشگاه

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان