کتابخانه ترکمان
بخش امانت
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار امانتمحدوده آمار (1399/1/1- 1399/9/30)
ردیف اعضا تعداد مراجعه به میز امانت تعداد امانت
1 دانشکده فیزیک‏ 27 6
2 دانشکده ریاضی 18 31
3 دانشکده شیمی 27 18
4 دانشکده علوم زمین 10 4
5 دانشکده علوم زیستی 3 -
6 دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات 19 -
7 کارکنان 6 20
تعداد کل‏ 110 79


طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان