Hamid Hadi-Alijanvand

حمید هادی علیجانوند

استادیار

دانشكده علوم زيستی

دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۶
hhadi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان