Shiva Akbari Birgani
شیوا اکبری بیرگانی
+98 24 3315 3338
sh.akbari [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 338

توضیحات

اینجانب شیوا اکبری بیرگانی استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هستم. دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد خود را در رشته بیوشیمی کسب کرده ام. از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده ام. رساله دکتری خود را به راهنمایی پروفسور سامان حسینحانی از دانشگاه تربیت مدرس و پروفسور حسین بهاروند از انستیتو رویان انجام داده ام. موضوع رساله دکتری من مطالعه تمایز کاردیومیوسیتی سلول های بنیادی جنینی موشی و مقایسه آن با مسیر مرگ آپوپتوز در سطح مولکولی بوده است. 
تمرکز اصلی گروه تحقیقاتی من، مطالعه سرطان است. یکی از علاقمندیهای من شناخت مکانیسم مولکولی مسیر پیش برنده سرنوشت سلولی است. تا با بهره گرفتن از این دانش، سلولهای سرطانی را هدف ژن درمانی قرار دهیم. از دیگر علاقمندیهای من توسعه مدل های سرطانی سه بعدی است که بتوانیم به کمک آن مکانسیم های درمانی پیشنهادی مان را در شرایطی نزدیکتر به بدن انسان مطالعه کنیم. 
پروژه های تحقیقاتی و دانشجویان 
1- طراحی و توسعه بیوسنسورهای شناسایی در لحظه مرگ سلولی و سلولهای بنیادی سرطانی
رویا مختار، نجمه کیانی، زهرا مددی، امیرحسین اسماعیلی، طاهره سهرابی
2- مطالعه مقایسه ای تمایز و آپوپتوز
زهرا مددی، فاطمه حکیم، راضیه خاتمی، محمد مصیری
3- دارورسانی توسط نانو/میکروذرات 
مسعود محسنی، پرویز داوودی
4- توسعه مدلهای سه بعدی سرطان پستان 
سحر مرادی مهر، عرفان سفیدگر، فرزانه فلاحی

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

سرطان؛ سرطان پستان، لوکمی میلوئیدی حاد، نوروبلاستوما
تمایز و آپوپتوز
توسعه مدلهای سه بعدی تومورال

دروس استاد

بیولوژی مولکولی

مرگ برنامه ریزی شده سلول

مقالات استاد

Fatemeh Saghatchi1 & Masoud Mohseni-Dargah2 & Shiva Akbari-Birgani2,3 & Samaneh Saghatchi4 & Babak Kaboudin1,3, "Cancer Therapy and Imaging Through Functionalized Carbon Nanotubes Decorated with Magnetite and Gold Nanoparticles as a Multimodal Tool", Applied Biochemistry & Biotechnology, 02, 2020, doi: 10.1007/s12010-020-03280-3

Hosein Kafian, Meelad Lalenejad, Sahar Moradi-Mehr, Shiva Akbari Birgani, Daryoush Abdollahpour, "Light-Sheet Fluorescence Microscopy with Scanning Non-diffracting Beams", Scientific Reports, Vol. 10, 05, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-63847-2

Parviz Davoodi‐Monfared, Shiva Akbari‐Birgani, Saeed Mohammadi, Foad Kazemi, Nasser Nikfarjam, Mohsen Nikbakht, Seyed Asadollah Mousavi, "Synthesis, characterization, and in vitro evaluation of the starch‐based α‐amylase responsive hydrogels", J Cell Physiol. , 10, 2020, doi: 10.1002/jcp.30148

Shiva Akbari-Birgania,b,*, Mitra Khademya, Masoud Mohseni Dargaha, Zahra Madadia, Roya Mokhtar Ahmadabadia, Parviz Davoodi Monfareda. , "Caspases interplay with kinases and phosphatases to determine cell fate. ", European Journal of Pharmacology, 1, 2019, doi: 10.1016/j.ejphar.2019.04.048

Mohammadi S, Akbari-Birgani S, Borji M, Kaboudin B, Vaezi M., "Diethyl [(3-phenoxy-2-oxo-4-phenyl-azetidin-1-yl)-phenyl-methyl]-phosphonate as a potent anticancer agent in chemo-differentiation therapy of acute promyelocytic leukemia.", European Journal of Pharmacology, 2019, doi: 10.1016/j.ejphar.2019.01.003

Madadi, Z., Akbari-Birgani, S*., Davoodi-Monfared, P., Mohammadi, S., "The non-apoptotic role of caspase-9 promotes differentiation in leukemic cells.", Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 08, 2019, doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.118524

Mokhtar-Ahmadabadi R, Madadi Z, Akbari-Birgani S, Grillon C, Hasani L, Hosseinkhani S, Zareian S., "Developing a circularly permuted variant of Renilla luciferase as a bioluminescent sensor for measuring Caspase-9 activity in the cell-free and cell-based systems.", Biochemical and Biophysical Research Communications, 2018, doi: 10.1016/j.bbrc.2018.11.009.

Akbari-Birgani S, Paranjothy T, Zuse A, Janikowski T, Cieślar-Pobuda A, Likus W, Urasińska E, Schweizer F, Ghavami S, Klonisch T, Łos MJ., "Cancer stem cells, cancer-initiating cells and methods for their detection.", Drug Discov Today, 2016, doi: 10.1016/j.drudis.2016.03.004

Mohammadi S, Ghaffari SH, Shaiegan M, Zarif MN, Nikbakht M, Akbari Birgani S, Alimoghadam K, Ghavamzadeh A., "Acquired expression of osteopontin selectively promotes enrichment of leukemia stem cells through AKT/mTOR/PTEN/β-catenin pathways in AML cells.", Life Sci., 2016, doi: 10.1016/j.lfs.2016.04.003

Akbari-Birgani S, Hosseinkhani S, Mollamohamadi S, Baharvand H., "Delay in apoptosome formation attenuates apoptosis in mouse embryonic stem cell differentiation.", J Biol Chem, 2014, doi: 10.1074/jbc.M113.536730

Mohseni-Dargah M, Akbari-Birgani S, Madadi Z, Saghatchi F, Kaboudin B., "Carbon nanotube-delivered iC9 suicide gene therapy for killing breast cancer cells in vitro.", Nanomedicine, , doi: 10.2217/nnm-2018-0342

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان