دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
قوانین دانشگاه
the IASBS and its gardens

قوانین دانشگاه

letter cover


اساسنامه دانشگاه

letter cover


چارت سازمانی

letter cover

آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

letter cover

آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

letter cover

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی

letter cover

اصلاحیه موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

letter cover


پست سازمانی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان