دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
قوانین دانشگاه
the IASBS and its gardens

قوانین دانشگاه

letter cover


اساسنامه دانشگاه

letter cover


چارت سازمانی

letter cover

آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

letter cover

آیین‌نامه استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

letter cover

اصلاحیه موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

letter cover


پست سازمانی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان