دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
مدیران دانشگاه
the IASBS and its gardens

مدیریت دانشگاه

Babak Karimi

بابک کریمی


Rashid Zaare Nahandi

رشید زارع نهندی

Ali Foroush Bastani

علی فروش باستانی


Jahanfar Abouie

جهانفر ابویی

Iman Monsef

ایمان منصف

Saeed Emadi

سعید عمادی

Ebrahim Ansari

ابراهیم انصاری

Rana Moghanlou

رعنا مغانلو

Yousef Sobouti

یوسف ثبوتی

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

Zahra Mousavi

زهرا موسوی

Mostafa Borji

مصطفی برجی

Abbas Biglari

عباس بیگلری

Mehdi Heidari

مهدی حیدری

Mehdi Heidari

جواد رحیمی‌راد

Mojtaba Shahidi

مجتبی شهیدی

Mojtaba Shahidi

فخری‌السادات محمدی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان