دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
مدیران دانشگاه
the IASBS and its gardens

مدیریت دانشگاه

Babak Karimi

بابک کریمی

Rashid Zaare Nahandi

رشید زارع نهندی

Ali Foroush Bastani

علی فروش باستانی

Saeed Abedinpour

سعید عابدین پور

Mahnaz Rezaeian

مهناز رضائیان

Saeed Emadi

سعید عمادی

Ebrahim Ansari

ابراهیم انصاری

Rana Moghanlou

رعنا مغانلو

Yousef Sobouti

یوسف ثبوتی

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

Rashid Zaare Nahandi

رشید زارع نهندی

Mostafa Borji

مصطفی برجی

Abbas Biglari

عباس بیگلری

Mehdi Heidari

مهدی حیدری

Javad Rahimirad

جواد رحیمی راد

Mojtaba Shahidi

مجتبی شهیدی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان