اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

برنامه‌ریزي مسیر با اهداف کمینه‌سازي طول و بیشینه‌سازي فاصله مسیر از موانع

آرمان روحانی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: مجازی

سخنرانی عمومی

زیست‌شناسی محاسباتی سرطان، روش مکانیکی تا یادگیری ماشین

محمد کهندل - دانشکده فیزیک
دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰
مکان: مجازی

سخنرانی عمومی

تنش هابل و مدل استاندارد کیهان‌شناسی

محمد‌مهدی شیخ‌جباری از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی - دانشکده فیزیک
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ایده آل ها به پیمانه P

آقای جعفر مددی - صفحه اصلی سایت
یکشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

دورنگ نمایی دورانی و طیف‌سنجی فلورسانس برای بررسی اتصال DNA لیگاند

بتول پرندین - دانشكده علوم زيستی
شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۰
مکان: مجازی

سخنرانی عمومی

نقش هوش مصنوعی در کشف همبستگی‌ها در مدل فرمی-هابارد

دکتر احسان خاتمی - San Jose State University آمریکا
دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

اثر جایگزینی گوانین با اکسوگوانین و آدنین در DNA چهار رشته ای c-myc برهمکنش آن با میتوکسانترون

زهرا قزلباش - دانشكده علوم زيستی
دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مسئله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در نواحی وزن‌دار در فضای اقلیدسی

اشکان صفری - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تهیه نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با مایع یونی آبدوست به‌عنوان بستری برای تثبیت نانوذرات فلزی و استفاده از آن در واکنش اکسایش هوازی الکل‌ها در محیط آبی

سیده ثریا موسوی بابائی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بیان و تخلیص پروتئین گلیکوژن سنتاز کیناز-3 بتا (GSK-3β)

پروانه بهمرک - دانشكده علوم زيستی
دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی زیست‌انفورماتیکی ارتباط تجمع‌پذیری پروتئین‌ها و پپتیدها با توالی اسید آمینه‌ای آن ها، میزان ساختار بتا و وجود ساختارهای ذاتا بی نظم در آن‌ها

مریم مهاجر - دانشكده علوم زيستی
سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

سخنرانی عمومی

پراکندگی می از خوشه‌های ذرات

میر فائز میری - دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه‌ای بر مهار تجمع پذیری: مهار تجمع پذیری پپتید آمیلوئید بتا و لیزوزیم، به ترتیب بر اثر سوموئیلاسیون و اسانس گیاه آویشن گیاهی

سمانه علیمحمدی نافچی - دانشكده علوم زيستی
سه شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی تغییرات اپیتلیال مزانکایمال رده سلولی NB4 پس از انتقال ژن کاسپاز ۹ القایی به روش مولکولی و میکروسکوپی تمام نگاره

فاطمه سادات حکیم - صفحه اصلی سایت
چهارشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

سخنرانی عمومی

مشابهت‌سازی پدیده‌های گرانشی و سیاه‌چاله‌ها در سامانه‌ها و مواد کوانتومی

دکتر علی قربان‌زاده مقدم - دانشکده فیزیک
دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه دکتری

مدلسازی شيميايی سخت به عنوان روش سيستماتيک برای طراحی بهينه آرايه‌های حسگر واکنش متقاطع

زهرا رسولی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ایجاد یک مدل بر پایه نانوفیبرهای الکتروریسی‌شده برای تقلید سرطان پستان مجرایی کارسینوما و درمان آن

فاطمه خاتمی - دانشكده علوم زيستی
یکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مصورسازی ساختار کلاس ها با استفاده از نقشه های خودسازمانده رشدکننده از پیش برچسب خورده

مریم سامی - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مدلسازی احتمالاتی پیشرفت بیماری آلزایمر

الهه دورانی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی دینامیک سیستم‌های کوانتومی براساس مجوریزیشن

رسول کلهر - دانشکده فيزيک
یکشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۰
مکان: مجازی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان