اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

تاثیر روش درمانی هیونینگ روی شبکه کارکردی مغز مستخرج از داده‌های الکتروانسفالوگرافی

ندا پورحاجی محمدی دلجوان - دانشکده فيزيک
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه گذار های فاز کوانتومی در مدل هایزنبرگ پاد فرومغناطیس بر روی نوار کاگومه با استفاده از شبکه های تانسوری

سید امیر سلیمی ارشد - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

پراش از توری های شعاعی با تعداد پره های کسری

زهرا معدن کن - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

استفاده از مس(II) بتا سیکلودکسترین درجفت شدن دی آلکیل فسفیت با آلکین ها

الهه یوسفیان امیرخیز - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

کاربرد لیگاند سه دندانه فسفینی برای تهیه کمپلکس های ارگانوپالتین(II) بررسی های تجربی و محاسباتی

سیده لیلا موسوی ایمانی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

هندسه ی سیستم های انتگرال پذیر و جبرهای جوردن

محمدعلی گنج خانلو - دانشکده رياضی
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه دکتری

بررسی لرزه‌زمین‌ساخت و دگرشکلی کوتاه مدت گستره تهران

محمدجواد بنی مهدی دهکردی - دانشکده علوم زمین
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

سنتز پلی‌الکترولیت‌ها با استفاده از نانوذره Fe3O4/C/SiO2/TiO2 و کاربرد آن‌ در انعقاد و حذف کدورت سوسپانسیون خاک رس و لجن

سالار نصیری - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد

کاربرد ایکنولوژی در چارچوب محیط رسوبی و چینه-نگاری سازند جیرود (دونین بالایی) در البرز مرکزی

ریحانه شریفی - دانشکده علوم زمین
سه شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

مدل‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی در شمال‌غرب ایران

اکو علیپور - دانشکده علوم زمین
دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

میکروسکوپی تمام‌نگاری دیجیتالی برای بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی گلبول قرمز خون و برگ گیاه

کوثر غلام‌پور - دانشکده فيزيک
شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تاثير متقابل ريسک پيش‌بينی شده واکسن و ميزان واکسيناسيون در يک جامعه

زهرا صبرکار خطبه سرا - دانشکده فيزيک
شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی ناصافی سطح با روش پراکندگی

عاطفه صادقی - دانشکده فيزيک
چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد بر روی الكترود اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين/ مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن همراه با سنتز الكتروشيميايی چارچوب فلز- آلی بر پايه مس و بررسی كارايی هيبريد چارچوب فلز-آلی سنتز شده و مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن بر واكنش كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد

شهره خالديان - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

فعالیت فوتوکاتالیستی متالوپورفیرین‌ها و پورفیرین‌های برم‌دار شده در موقعیت بتا در شرایط همگن و ناهمگن

الهام خراطی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

طبقه‌بندی ضربان قلب غيرطبيعی سيگنال الکتروکارديوگرام توسط يادگيری عميق

مرتضی عابدی - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

خوشه‌بندی K-MEANS با استفاده از ماتريس‌های تصادفی تنک

حسين صادقی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی معیارهای شباهت برای ارائه پیشنهادات در سیستم‌های توصیه‌گر

فاطمه محمدی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی تغييرات ريخت‌شناسی و مکانيکی سلول‌های فيبروبلاست با ميکروسکوپی تمام‌نگاری ديجيتالی

نفیسه محبوبی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تاثير روش درمان هيونينگ بر ويژگی‌های ديناميکی مغز مستخرج از داده‌های نوار مغزی

سیمین محمدزاده هرزندی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان