مرکز کامپیوتر
راهنما
Computational Server Room

راهنمای مرکز کامپیوتر

دستورالعمل های مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

برای استفاده راحت تر و سریع تر از خدمات مرکز کامپیوتر می توانید از راهنمایی های زیر استفاده کنید

letter cover

راهنمای نام کاربری

letter cover

سرویس ایمیل

letter cover

پرینتر ها

letter cover

اینترنت و دسترسی بیسیم

letter cover

راهنمای آدرس های ایمیل همگانی

letter cover

راهنمای ویرایش صفحه شخصی (اساتید)

letter cover

راهنمای Outlook

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان